Algemene Voorwaarden Cursisten & Spelers

Artikel 1 Doelgroep

Het KLEIN Toneel geeft trainingen aan iedereen vanaf 4 jaar.

Voor cursisten vanaf 12 jaar is er de mogelijkheid om aansluitend aan de speltraining deel te nemen aan een productie.

 

Artikel 2 Trainingen

Trainingen starten bij een minimum aantal deelnemers van 10 en heeft een maximum van 15.

Bij onvoldoende aanmeldingen wordt er geen (extra) training gestart. Zodra er een nieuwe groep gevormd kan worden, worden eventuele belangstellenden daarvan op de hoogte gebracht en start er een nieuwe training.

De trainingen vinden plaats op de locatie van Het KLEIN Toneel in Dordrecht of Gorinchem.

De cursist ontvangt aan het begin van de training een rooster met lesdata- en tijden. Aan alle trainingen zijn deelnamekosten verbonden.

 

Artikel 2.1 Basisschooltraining

De basisschooltraining vindt plaats op de eigen basisschool van leerlingen, tenzij anders aangegeven. Artikel 7 en 8 van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de leerlingen die de basisschooltraining volgen.

 

Artikel 3 Producties

Als de cursist de speltraining heeft doorlopen, heeft deze de mogelijkheid zich op te geven voor een Vrije Productie.

Het is ook mogelijk dat cursisten die de speltraining doorlopen hebben benaderd worden door de docent/regisseur voor een gekozen stuk.

De cursist ontvangt aan het begin van de productie een productiedraaiboek met lesdata- en tijden. Aan alle producties zijn deelnamekosten verbonden.

 

Artikel 4 Inschrijving en betaling

De inschrijving van een minderjarige leerling dient door de ouders/verzorgers te geschieden. Daarmee verklaren de ouders/verzorgers zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.

Middels een inschrijf/machtigingsformulierformulier geeft de cursist (ouders/verzorgers) Het KLEIN Toneel toestemming om deelnamekosten via automatische incasso van het rekeningnummer van de cursist (ouders/verzorgers) af te schrijven. Men kan ervoor kiezen het verschuldigde bedrag in één keer- of in termijnen af te laten schrijven. Incassotermijnen zijn (in de meeste gevallen) 2 maanden na het betalen van de eerste termijn en 2 maanden na het betalen van de tweede termijn.

Bij inschrijving verplicht(en) de leerling en/of de ouders/verzorgers zich tot het betalen van het gehele cursusgeld.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Het KLEIN Toneel is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen, cursisten en/of derden, noch voor letsel van leerlingen, cursisten en/of derden.

 

Artikel 6 Voortijdig stoppen met de lessen

Wanneer de cursist voor het einde van de training en/of productie stopt, wordt er geen geld terugbetaald. Indien het verschuldigde bedrag nog niet volledig is voldaan, dient het resterende bedrag alsnog aan de stichting te worden voldaan.

Wanneer een leerling langer dan twee maanden ziek is of naar een plek buiten de regio verhuist, kunt u schriftelijk om teruggave van het restant cursusgeld verzoeken, vergezeld van doktersverklaring of bewijs van verhuizing.

 

Artikel 7 Absentie

Het KLEIN Toneel gaat ervan uit dat cursisten bij alle lessen aanwezig zijn.

Voor bijzondere gelegenheden wordt een uitzondering gemaakt, in dit geval moet de cursist dit tijdig melden (telefonisch of via de mail) bij de zakelijk leider en/of regisseur/speldocent.

Wanneer de cursist een individuele les volgt en door omstandigheden een les moet afzeggen wordt de les niet op later tijdstip ingehaald.

 

Artikel 8 Decor opbouwen en afbouwen

Bij Het KLEIN Toneel is het maken van een productie een samenwerking- en groepsproces.

Naast aanwezig zijn bij de repetities, gaat Het KLEIN Toneel er ook vanuit dat spelers aanwezig zijn bij het opbouwen en afbouwen van decor.

De data waarop dit gebeurt, worden vastgesteld in een productiedraaiboek die alle spelers ontvangen tijdens de eerste repetitie van een productie.

 

Artikel 9 Klachten

Indien er klachten zijn, dient er in de eerste instantie met de betreffende docent/ regisseur contact opgenomen te worden. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kan er contact opgenomen worden met de voorzitter van het bestuur van Het KLEIN Toneel.

(voorzitter@hetkleintoneel.nl)

 

Artikel 10 Auteursrecht en foto-/video-opnamen

Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het KLEIN Toneel is niet toegestaan.

Tijdens de lessen, repetities, voorstellingen en overige activiteiten kan het voorkomen dat Het KLEIN Toneel foto- en/of video-opnamen maakt. Deze kunnen voor publiciteitsdoeleinden gebruikt worden op bijvoorbeeld de website, in lesbrochures, op flyers etc. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden verklaart de leerling en/of de ouders/verzorgers, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt via het secretariaat van Het KLEIN Toneel per e-mail bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. Het KLEIN Toneel zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Beeldmateriaal en geluidsopnames gemaakt door Het KLEIN Toneel zijn eigendom van Het KLEIN Toneel.

Tijdens de lessen, repetities, voorstellingen en overige activiteiten van Het KLEIN Toneel mogen geen foto- of video-opnames gemaakt worden door leerlingen en/of ouders/verzorgers.

 

Tenslotte

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. (info@hetkleintoneel.nl)

Draai je telefoon om de website te bekijken.