Algemene Voorwaarden Bezoekers

Artikel 1 Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling


1.1 Een bestelling is definitief nadat ‘het KLEIN toneel’ de ontvangst van de bestelling door middel van een orderbevestiging heeft bevestigd.

Betaling geschiedt op de door ‘het KLEIN toneel’  aangegeven wijze(n).

Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en alle kosten zijn inbegrepen inclusief btw en transactiekosten.

 

1.2 De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding:

(1)  in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of

(2)  indien de voorstelling tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan ‘het KLEIN toneel’ verwijtbare redenen geen doorgang vindt of

(3)  in geval de bezoeker zich meldt voor een andere voorstelling dan op de orderbevestiging aangegeven is.

Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

 

Artikel 2 Verblijf in het gebouw

2.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het gebouw dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en geldende regels van fatsoen te gedragen.

De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de medewerkers van ‘het KLEIN toneel’ gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

Indien naar het redelijk oordeel van een medewerker van ‘het KLEIN toneel’ de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

 

2.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:

(1)   aan derden in het gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van  de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

(2)   (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;

(3)   etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het gebouw mee te brengen;

(4)   naar het oordeel van een functionaris van het Theater gevaarlijke en/of voor de bezoekers  hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

(5)   drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

 

2.3 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dagelijkse leiding ‘het KLEIN toneel’, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dagelijkse leiding van ‘het KLEIN toneel’ te gebruiken.

Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het gebouw buiten gebruik gesteld worden.

 

2.4 ‘het KLEIN toneel’ behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

 

2.5 Binnen het gebouw gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De bezoeker is verplicht zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid van ‘het KLEIN toneel’

3.1 Het verblijf van de bezoeker in het gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

 

3.2 ‘het KLEIN toneel’ is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van ‘het KLEIN toneel’ en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen ‘het KLEIN toneel’ verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.

De aansprakelijkheid van ‘het KLEIN toneel’ wordt ondermeer uitgesloten voor:

(1)   schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door ‘het KLEIN toneel ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden  ingeschakelde personen;

(2)   schade ten gevolge van het niet opvolgen van door medewerkers van ‘het KLEIN toneel’ gegeven  instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

(3)   (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de  evenementen waarop de overeenkomst tussen ‘het KLEIN toneel’ en de bezoeker betrekking heeft;

(4)   schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

 

3.3 ‘het KLEIN toneel’ is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van ‘het KLEIN toneel’. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Het KLEIN Toneel onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van ‘het KLEIN toneel’ c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Draai je telefoon om de website te bekijken.